Control de canvis de l’API

Historial de canvis


1.5 Fredolic - 25/04/2016


 • Visor de dades en format mapa: http://do.diba.cat/data/.
 • Possiblitat de cerca per text lliure en tots els camps: camp-all/text o camp-all-like/text.
 • L'operador like s'ha fet case insensitive.
 • Datasets multilingües: es pot filtrar per codi d'idioma i recuperar un mateix dataset en tots els diferents idiomes disponibles, exemple: api/dataset/parcsequipaments/idioma/es,api/dataset/parcsequipaments/idioma/ca.
 • Generació d'un codi d'incrustació en els visors de dades per a webs externes via iframe.

 


1.4 Escarlet - 16/07/2015


 • Visor de dades en format taula: http://do.diba.cat/data/.
 • Visor de dades per tipus de contingut.
 • Visor de dades per conjunt de dades.
 • Filtres en el visor de dades per camp, municipi o tema.
 • Exportació de les dades filtrades en el visor en els formats: CSV, JSON i XML.
 • Nova crida de l'API per agregar contingut per a consultes tipus GROUP BY: agrega/machinename. Es permet agregar per mútilples camps i la resta de filters són aplicables (flitres, formats o paginació). Per exemple, recompte de càrrecs electes per sexe i municipi (codi INE): api/dataset/electes/agrega/codi_ine/agrega/sexe.

 


1.3 Dent de rata - 21/05/2015


 • Nou camp a la sortida de tots els elements: "_lastChange", amb la data de creació o darrera modificació del registre.
 • Es poden recuperar, ordenar i filtrar dades per data de modificació del registre, per exemple: camp-_lastChange-greaterequal/date:2015-05-21.

 


1.2 Camagroc - 10/12/2014


 • Nou identificar únic universal per a qualsevol entitat: _id
 • A partir d'ara la paginació comença per 1 enlloc de per 0: pag-ini/1 (si es passa un 0 es considerarà un 1)
 • S'ha modificat el funcionament de la cerca LIKE amb camps multivaluats, ara evalua la condició valor a valor enlloc d'evaluar tot el string de valors.
 • Sistema de tokens i credencials per poder modular recursos (thresholding) i accesos.
 • DEPRECAT: Nova sortida JSON amb estructura simplificada format/json2 (en una futura versió aquesta serà la sortida per defecte format/json).
 • Eliminats els salts de línea innecesaris de la sortida en XML: format/xml
 • Millora del rendiment quan es filtra per dataset o tipus de contingut: dataset/machinename i tipus/machinename
 • Millora del rendiment quan es filtra o s'ordena per proximitat: geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.453889,2.211111

 


1.1 Bec de perdiu - 21/07/2014


 • S'incorpora l'operador OR a les crides de paràmetres: camp-machinename/valor1||valor2
 • S'incorpora l'operador AND a les crides de paràmetres: camp-machinename/valor1++valor2
 • S'incorpora l'operador OR NULL a les crides de l'API: camp-machinename-ornull/valor
 • S'extenen les relacions entre conjunts de dades i ara poden ser de dos tipus ContentType<->Dataset o ContentType<->ContentType.
 • Les respostes amb relacions entre conjunts de dades no incrustades, al ser de 1 a N, incorporen un contador per evitar que l'aplicació hagi de fer una segona crida per mirar quants registres compleixen la relació.
 • APICHANGE: Es canvia el format de les dates per YYYY-MM-DD, tant a les crides com a la sortida per facilitar l'ordenació i millorar el rendiment (abans era DD-MM-YYYY).
 • S'afegeix el tipat date a les crides: camp-machinename/date:2014-10-27
 • S'afegeix el tipat datetime a les crides: camp-machinename/datetime:2014-10-27_09:00:00
 • APICHANGE: Quan es filtra o s'ordena per data s'ha d'especificar obligatòriament el tipat a la crida: camp-machinename/date:2014-11-21
 • S'afegeix la variable 'now' per a les crides amb dates, cosa que et permet fer crides tipus: camp-data_inici-greaterequal/datetime:now
 • APICHANGE: Es simplifica la sintaxis de la crida d'ordenació: ord-machinename/desc (abans era: ord-camp/machinename/ord-sentit/asc).

 


1.0 Apagallums


 • Versió inicial de l'API REST.