Informació geogràfica

Mitjana: 3.3 (4 vots)

kml
wms
wps

La informació geogràfica de la Diputació de Barcelona està publicada en diferents formats, ja sigui mitjançant geoserveis web estàndard o mitjançant fitxers. Un geoservei és un servei web específic que retorna la informació geogràfica d'una forma estàndard. Per a la generació i utilització dels geoserveis s'utilitzen llenguatges i protocols definits per l'Open Geospatial Consortium (OGC). Un dels estàndards més consolidats és el WMS (Web Map Service) gràcies al qual s’aconsegueix la visualització de la informació geogràfica en format imatge i s’obté informació relacionada amb una ubicació concreta del mapa. Un altre estàndard és el WPS (Web Processing Service) que permet obtenir informació territorial a través d’un geoprocés web.

Els serveis WMS permeten la visualització d'una imatge del territori (bmp, png, gif, jpg, tiff, svg) generada a partir d‘informacions geogràfiques georeferenciades que provenen d'una o diverses fonts. Aquest estàndard defineix bàsicament tres operacions:

  • GetCapabilities: Retorna informació sobre les característiques del servei.
  • GetMap: Retorna un mapa a través d'una imatge georeferenciada de la capa o capes cartogràfiques sol·licitades, amb l'estil desitjat, i el sistema de coordenades, zona, mida, format i transparència especificats
  • GetFeatureInfo: Possibilita la consulta dels atributs d'un element del mapa obtingut com a resultat d'una operació GetMap

Els serveis WPS permeten invocar geoprocessos distribuïts que possibilitien homogeneïtzar l'extracció, càlcul, transformació, ... d'informació geogràfica que retornen la informació en format gml o xml.. Aquest tipus de servei defineix les següents operacions:

  • GetCapabilities: Retorna informació sobre les característiques del servei i una llista dels processos disponibles.
  • DescribeProcess: Retorna una descripció completa del procés consultat.
  • Execute: Permet executar un procés concret a partir d'uns paràmetres d'entrada.
Titularitat de les dades: 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local , Servei d’Equipaments i Espai Públic, Oficina de Planificació i Anàlisi Territorial, Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Oficina d’Activitats i Urbanisme, Servei de Começ Urbà, Oficina de Patrimoni Cultural, Servei de Suport de Programes Socials, Oficina d’Equipaments Esportius, Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Ajuntaments adherits a la Xarxa Local SITMUN.