Conjunts de dades

Adreces i dades de contacte dels arxius municipals de la província de Barcelona. Arxius municipals adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. Arxius municipals digitals de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Adreces i dades de contacte de les biblioteques i els bibliobusos de la província de Barcelona. Agenda d’activitats de totes les biblioteques i bibliobusos.
api
csv
html
json
rdf
xml
Contingut complet publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) diari i també segmentat per emissor. Es tracta d'informació pública dels anuncis referents a notificacions, ordenances, oposicions, pressupost, licitacions, normativa, plecs de clàusules de l'administració local i de justícia de...
rss
Xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, amb informació sobre els punts quilomètrics, la catalogació de la xarxa, localització de les estacions d'aforament i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD). Dades del 2016 actualitzades el 31/12/...
kml
json
Licitacions de contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català i plecs de clàusules generals que regulen les licitacions de contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Convenis col·lectius sectorials, d'empresa, dels ajuntaments de Catalunya i d'altres organismes publicats al BOE, al DOGC i als butlletins provincials de Catalunya. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Ordenances reguladores i reglaments de l'Administració local catalana; ordenances fiscals; calendaris i padrons fiscals; pressupostos i plantilles. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula les oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; oferta pública de la Diputació de Barcelona. Cercador d'Informació i...
rss
xml
Ajuts, beques, cursos, premis i subvencions adreçats als ens locals i a la ciutadania de Catalunya; ordenances reguladores de subvencions; premis, ajuts i subvencions per als ens locals de Catalunya. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Comarques de la demarcació de Barcelona, amb informació, coordenades de geolocalització i dades de contacte de cada consell comarcal. 
api
csv
json
rdf
xml
Relació dels càrrecs electes i tècnics de cada municipi de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la província de Barcelona. 
html
Ajuntaments de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE i escut municipal). Organismes autònoms i altres ens dels municipis de la província de...
api
csv
html
json
rdf
xml
Equipaments esportius dels municipis de la província de Barcelona.  Aquest conjunt de dades inclou dos data sets: En primer lloc, la llista de complexos esportius municipals. Un complex pot tenir una o diverses instal·lacions. Conté la localització dels complexos esportius. L'...
api
csv
json
rdf
xml
Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la província de Barcelona. 
html
pdf
xls
La informació geogràfica de la Diputació de Barcelona està publicada en diferents formats, ja sigui mitjançant geoserveis web estàndard o mitjançant fitxers. Un geoservei és un servei web específic que retorna la informació geogràfica d'una forma estàndard. Per a la generació i utilització dels...
kml
wms
wps
Llista dels municipis de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).
api
csv
html
json
rdf
xml
Museus de la Xarxa de Museus Locals de la província de Barcelona i agenda d’activitats que es fan en aquests museus. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la resta...
api
csv
html
json
rdf
xml
Informació dels 12 espais naturals que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: equipaments, agenda d'activitats i notícies de cada parc.  
api
csv
html
json
rdf
xml
Teatres i auditoris municipals de la província de Barcelona. Agenda d’activitats d’aquests espais escènics municipals. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la...
api
csv
html
json
rdf
xml
Agenda d’activitats turístiques de la demarcació de Barcelona, filtrable per comarca, ciutats i pobles, tipologia d’activitat i data d’inici i final. Inclou imatges, localització, etiquetes i categoria de cada activitat. La Diputació de Barcelona, a través de la marca Barcelona és molt...
api
csv
html
json
rdf
xml