Conjunts de dades

Adreces i dades de contacte dels arxius municipals de la província de Barcelona. Arxius municipals adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. Arxius municipals digitals de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Comarques de la demarcació de Barcelona, amb informació, coordenades de geolocalització i dades de contacte de cada consell comarcal. 
api
csv
json
rdf
xml
Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la província de Barcelona. 
html
Museus de la Xarxa de Museus Locals de la província de Barcelona i agenda d’activitats que es fan en aquests museus. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la resta...
api
csv
html
json
rdf
xml
Teatres i auditoris municipals de la província de Barcelona. Agenda d’activitats d’aquests espais escènics municipals. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la...
api
csv
html
json
rdf
xml
Agenda d’activitats turístiques de la demarcació de Barcelona, filtrable per comarca, ciutats i pobles, tipologia d’activitat i data d’inici i final. Inclou imatges, localització, etiquetes i categoria de cada activitat. La Diputació de Barcelona, a través de la marca Barcelona és molt...
api
csv
html
json
rdf
xml