Què és una API REST?

Una API o interfície de programació d’aplicacions és un conjunt de mètodes per recuperar dades perquè puguin ser processades per altres aplicacions.

REST és una arquitectura de software per a sistemes hipermedia. Actualment REST és el terme que s'utilitza per descriure tota interfície entre sistemes que utilitzi el protocol HTTP per a determinar operacions a ser executades sobre un conjunt de dades o directament obtenirles, formatades i sense les complicacions pròpies de realitzar aquesta tasca a un nivell més directe.

Un cop es coneix l’estructura de les dades, només cal cridar els mètodes corresponents, tenint en compte que es poden combinar els mètodes entre si.