Condicions d'utilització

La llicència de reutilització de domini públic o Creative Commons CC Zero és la que regeix la majoria de conjunts de dades que trobareu al portal, a excepció d'aquells en els quals per motius justificats s'hagi optat un altre tipus de llicència d'ús més restrictiva.

La llengua de publicació per defecte dels recursos és el català. En el cas dels recursos disponibles en altres llengües, l'idioma s'indica explícitament entre parèntesis al costat del recurs en qüestió. 

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per la Diputació de Barcelona en aquest portal s’emparen en la normativa vigent al respecte: la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE) i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que regulen l’obertura de dades públiques i les condicions de reutilització. 

Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.

Les condicions d’ús dels conjunts de dades publicats en aquest portal també tenen en compte el reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de diverses directives de la Unió Europea, entre les quals es troba la Directiva Europea 2019/1024, del 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser reportat a través del formulari de dubtes i suggeriments.

Usuari del servei

Es defineix com a usuari del servei aquella persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades que s’ofereixen en el portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona, bé fent servir les dades directament o bé oferint aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades ofertes.

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïdes en aquest portal pressuposa l’acceptació de les presents condicions d’ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l’usuari dels drets d’autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

Les condicions d’ús per a aquells conjunts de dades del portal que no indiquin unes condicions específiques seran les següents:

Si no s’indica expressament el contrari, els conjunts de dades es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin servir de base a obres derivades com a resultat del seu anàlisi o estudi
 • que puguin ser utilitzades amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s’hagi de citar la Diputació de Barcelona com a font d’aquestes dades.

Tanmateix, en el cas de tipus de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través de la llicència Creative Commons Reconeixement - Sense Obra Derivada 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0), que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s’hagi de citar l’autoria de les dades.

A més, d’acord amb l’article 8 de la Llei 37/2007, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

 • que el contingut de la informació no sigui alterat
 • que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
 • que es citi la font
 • que s’esmenti la data de l’última actualització

Com hem dit, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d’altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d’acord al que preveu l’article 7 de la Llei 37/2007, tenint com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades.

També cal tenir present que alguns tipus d’informació tenen legislació específica que els afecta.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica la Diputació de Barcelona serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S’insta l’usuari a posar en coneixement de la Diputació de Barcelona tots els projectes relacionats o derivats de l’ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d’estimular les polítiques de reutilització d’informació del sector públic.

Així mateix, la Diputació de Barcelona podrà requerir a l’usuari dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l’ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

La Diputació de Barcelona ofereix els conjunts de dades disponibles tal com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l’accés continu a aquests conjunts de dades, i per tant no ofereix cap garantia en aquest sentit.

La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d’ús. L’anunci d’aquests canvis serà publicat al portal de dades obertes. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l’ús dels conjunts de dades.

Responsabilitat de l’usuari o agent de la reutilització

L’usuari es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de d’incompliment dels termes d’ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, la Diputació de Barcelona fos objecte d’accions legals o fora sancionada econòmicament, l’usuari respondrà davant la institució, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions que puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

D’aquesta manera, l’usuari accepta indemnitzar, així com eximir, la Diputació de Barcelona, de qualsevol responsabilitat en què pugui incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per d’incompliment d’aquestes condicions d’ús o per l’ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

La Diputació de Barcelona, d’altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l’usuari.

Política de privacitat

La Diputació de Barcelona donarà compliment estricte a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació d'"entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i la Diputació. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Diputació de Barcelona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona resta assabentat que podrà exercir davant d'aquesta institució els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol•licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/registre.

La Diputació de Barcelona adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Política de cookies

Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com per a la recollida d'estadístiques.

Per a la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP la Diputació de Barcelona té activada l'opció "Anonymize IP" que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, less polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de la Diputació de Barcelona. En accedir a aquests llocs podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador l'operativa és diferent; la funció d'"Ajuda" us mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat d'aquests serveis en els enllaços següents:

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Altres restriccions legals

No està permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l’actuació administrativa pública.

La Diputació de Barcelona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol que, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d’ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d’ús.

L’usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l’ús final, per cap mitjà, la participació o suport de la Diputació de Barcelona en l’activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

La Diputació de Barcelona és responsable de la recopilació, catalogació i la forma de presentació de les aplicacions en aquest lloc, però no dels continguts de les aplicacions ni de la informació relativa a les mateixes, que és responsabilitat dels seus titulars. Si bé la Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat en la selecció de les apps que apareixen en aquest lloc web, declina tota responsabilitat pel que fa al compliment dels requisits legals de les aplicacions mòbils referenciades i de l'ús que aquestes puguin fer de la informació captada dels seus usuaris.