Carta de serveis

Aquesta carta de serveis recull els objectius, compromisos i reptes en matèria d’obertura de dades obertes que la Diputació de Barcelona ha formulat com una línia estratègica del seu Pla de Mandat per al període 2016-2019.

Les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic són dos aspectes essencials en el camí cap a les ciutats intel·ligents i el govern obert.

D’una banda, l’obertura de dades del sector públic reconeix i és conseqüència del dret dels ciutadans, les empreses i la societat en general a accedir a la informació de titularitat pública. A més, fa possible l’establiment de mecanismes de transparència i d’espais per a la participació i la col·laboració dels ciutadans, afavorint un sistema democràtic més eficient.

D’altra banda, la reutilització de la informació produïda pel servei públic potencia l’oferta de nous productes i serveis digitals, dinamitzant així l’activitat econòmica i empresarial i generant un valor per al ciutadà.

L’open data i la reutilització de la informació del sector públic s’emmarquen dins de l’àmbit del govern obert, fet pel qual és imprescindible la implicació i lideratge polític de la Diputació de Barcelona i el treball transversal de tots els equips que treballen amb informació i dades en el si de la institució.

Missió

La nostra missió és obrir aquelles dades públiques que gestiona la Diputació de Barcelona que no estan subjectes a restriccions legals, perquè puguin ser d’utilitat a la societat, respectant les condicions d’ús que regulen la seva obertura.

D’altra banda, amb aquesta iniciativa es vol potenciar tot un catàleg de serveis per tal que tant els ciutadans com les empreses o altres institucions públiques puguin reutilitzar aquesta informació per a desenvolupar nous serveis, siguin o no de pagament, però que complementin els que proporciona la pròpia Diputació de Barcelona.

Serveis que oferim

Creació i gestió del portal de dades obertes, que inclou:

 • Manteniment i actualització del catàleg de dades
 • Gestió del canal de comunicació i participació del portal
 • Habilitar un repositori d’aplicacions que consumeixen dades del portal

 

Creació i gestió del portal i la interfície de programació d'aplicacions (API), que inclou:

 • Manteniment i actualització dels tipus de contingut i conjunts de dades
 • Actualització de la documentació tècnica
 • Informació estadística de l’ús de l’API
 • Actualització de l’historial de canvis de l’API
 • Gestió dels processos d’actualització periòdica de les dades

Els nostres compromisos

Ens comprometem al següent:

 • Mantenir actualitzat el catàleg de dades alliberades.
 • Mantenir les metadades necessàries dels conjunts de dades.
 • Oferir serveis de cerca.
 • Disposar d’accés gratuït a les dades publicades.
 • Disposar de conjunts de dades georeferenciades.
 • Disposar de processos d’actualització automàtica per a la majoria de les dades.
 • Disposar de canals de participació.
 • Emprendre iniciatives internes de difusió/formació en l’alliberament i reutilització de les dades.
 • Resolució de queixes i conflictes, iniciant l’atenció de les peticions en un període màxim de cinc dies laborables.
 • Disponibilitat del 99% de la plataforma de dades obertes.

Canals de participació

Establim diversos canals de participació diferents per tal que tots els interessats en el servei de dades obertes de la Diputació de Barcelona pugueu col·laborar en la millora contínua d'aquest servei i fer-ne difusió. Aquests són els canals a la vostra disposició:

Normativa reguladora

 • Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic.
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.
 • Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007.
 • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Drets i obligacions en relació a les dades alliberades

En tractar-se, en essència, de reutilitzar la informació generada per una administració pública, la plataforma de dades obertes de la Diputació de Barcelona:

 • No posarà cap restricció en ús de la informació que inclogui.
 • No requerirà cap procediment previ per a la reutilització de la informació que contingui.
 • No generarà cap dret exclusiu d’utilització en favor de tercers —a excepció que aquests drets siguin necessaris per a la prestació d’un servei públic.
 • No aplicarà cap taxa o preu públic pel que fa al subministrament de documents per a la seva reutilització.

Tot això, en el benentès que la reutilització se sotmeti a les condicions generals de reutilització següents:

 • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que es citi la font.
 • Que es mencioni la data de l’última actualització.
 • Que no s’indiqui, insinuï o suggereixi, que el titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es porta a terme —excepte si és així.
 • Que es conservin sense alterar ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si es dóna el cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

La informació posada a disposició s’actualitzarà en un temps raonable, que serà indicat per a cada cas en concret, per permetre l’ús adequat de la informació, amb una freqüència anàloga amb aquella en què s’actualitza aquella informació internament, així com la seva disponibilitat, inclosa la temporal, qualitat i integritat d’acord amb el marc normatiu aplicable que resulti de cada cas.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota la seva pròpia responsabilitat i risc; per tant, ells, en forma exclusiva, hauran de respondre davant de tercers pels danys i/o perjudicis que puguin derivar-se’n.

La Diputació de Barcelona no serà responsable de l’ús que es faci de la seva informació per part dels agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys, perjudicis o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

La Diputació de Barcelona no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni tampoc assumeix responsabilitat per qualsevol error o omissió que aquests continguin.

L’agent reutilitzador es trobarà sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst a l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta carta de serveis, en relació al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona o dels serveis i/o activitats derivades del seu ús que es puguin desenvolupar, serà d’aplicació la legislació vigent a Catalunya, a la qual es someten expressament les parts i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.