Operador "ornull"

Crida

~/camp-[field]-ornull/[value]

Paràmetres

/camp-[field]-ornull/[value]: retorna totes les dades d'un registre que tingui un camp amb field amb el mateix valor que value o NULL.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/camp-preu-ornull/10

Contingut relacionat: