Estructura de les dades

A nivell general utilitzem els següents conceptes:

Tipus de contingut: Definim un tipus de contingut concret a partir d'un nombre arbitrari de camps, grups i relacions. Exemple: El tipus de contingut “acte”, tindria tots els camps relatius a un acte (títol, localització, data d'inici i finalització, etc.).

Dataset: Definim un dataset com un conjunt de dades d'un tipus de contingut concret; per exemple, l'agenda d'actes de les biblioteques. Un dataset és un subconjunt del tipus de contingut. Exemple: el dataset “Agenda de museus” i el dataset "Agenda de les biblioteques" tenen dades del tipus de contingut “acte”.

Relació: Les relacions ens permeten connectar dades d'un tipus de contingut amb un dataset concret o un altre tipus de contingut. Per exemple, podem definir un dataset que sigui la llista de municipis i un tipus de contingut per a actes, podent relacionar totes dues dades a partir d'un identificador únic (codi INE). La gràcia de tenir les dades relacionades és que al recuperar la informació, també és possible recuperar les dades relacionades dins de la mateixa crida. La relacions es poden fer entre tipus de continguts o entre tipus de contingut i dataset (que no és altre cosa que un sub-conjunt de dades del tipus de contingut). Exemple: El tipus de contingut “recinte” estan relacionats amb el tipus de contingut “municipi” a través del codi INE, llavors, quan recuperéssem un recinte, també recuperem la informació del municipi on està ubicat.

Grup: Un grup és un conjunt o agrupació de camps.

Camp: Els camps defineixen els diferents valors que pot tenir un tipus de contingut. Els camps tenen diferents propietats:

Nom: Una etiqueta per referenciar el camp.

Nom màquina: Nom per identificar el camp en l'interacció amb la API. 

Pes: Valor que s'utilitza per ordenar els camps dins d'un registre.

Primari: Indica que aquest camp identifica el registre del que forma part, per tant, també té un valor únic dins el mateix dataset.

Multivaluat: Indica que el camp pot pendre més d'un valor.

Obligatori: Indica que en tot registre del dataset aquest camp ha de tenir un valor assignat.

Únic: Indica que el valor del camp no es pot repetir en la resta de registres d'un mateix dataset.

Tipus: Indica com està definit el valor del camp. Pot ser: booleà, data, decimal. email, enter, geolocalització, text, text llarg o url.

 

 

 

Afegeix un nou comentari