Tokens

No es necessita cap token per utilitzar l'API de dades obertes i per consultar qualsevol dada de datasets públics.

Els tokens són seqüències de valors alfanumèrics que es poden afegir a les crides de l'API i que s'utilitzen amb propòstis estadístics i per donar accés a datasets privats.

Els tokens els facilita la Diputació de Barcelona i aquests poden ser variables en funció d'un algoritme que fa que el token vagi canviant segons una clau pública i privada o poden ser estàtics i no canviar mai.

Hi ha tres mètodes diferents per fer una crida amb token:

  • A través dels HEADERS de la crida HTTP (variable diba-token)
  • A través del mètode POST (variable token)
  • A través del mètode GET (_CRIDA_API_/token/{valor})

Per motius de seguretat es recomana utilitzar preferentment pels tokens HEADERS o POST i crides HTTPS sempre, i en últim terme GET i HTTP si només s'utiliza el token per motius estadístics i no es pot implementar per POST o HEADER.

 

Exemple PHP/cURL

Token via HEADER

$ch = curl_init($crida);
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_HTTPHEADER => ['diba-token: ' . $token],
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$resposta = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Token via POST

$ch = curl_init($crida);
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POSTFIELDS => ['token' => $token],
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$resposta = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Token via GET

$ch = curl_init($crida . '/token/' . $token);
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$resposta = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Afegeix un nou comentari