Operadors "and" i "or"

Crida

~camp-[field]/[value1]++[value2]

~camp-[field]/[value1]||[value2]

Paràmetres

|| , ++: Retorna tots aquells camps que (sent multivaluats) tinguin:

  • || : value1 o value2.
  • ++ : value1 i value2.
Exemples

http://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/camp-dies/Dilluns||Dijous

https://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/camp-tags/Taller++Infants

Afegeix un nou comentari