Condicions d'utilització

La llicència de reutilització de domini públic o Creative Commons CC Zero és la que regeix la majoria de conjunts de dades que trobareu al portal, a excepció d'aquells en els quals per motius justificats s'hagi optat un altre tipus de llicència d'ús més restrictiva.

La llengua de publicació dels recursos per defecte és el català. En el cas dels recursos disponibles en altres llengües, l'idioma s'indica explícitament entre parèntesis al costat del recurs en qüestió. 

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per la Diputació de Barcelona en aquest portal s’emparen en la normativa vigent al respecte: la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE) i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que regulen l’obertura de dades públiques i les condicions de reutilització. 

Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.

En darrer lloc, les condicions d’ús dels conjunts de dades publicats en aquest portal estan avalades també per la Directiva Europea 2019/1024, del 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, que actualitza les directives europees anteriors.  

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser reportat a través del formulari de dubtes i suggeriments.