Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

La Diputació de Barcelona ofereix els conjunts de dades disponibles tal com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l’accés continu a aquests conjunts de dades, i per tant no ofereix cap garantia en aquest sentit.

La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d’ús. L’anunci d’aquests canvis serà publicat al portal de dades obertes. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l’ús dels conjunts de dades.