Responsabilitat de l’usuari o agent de la reutilització

L’usuari es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de d’incompliment dels termes d’ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, la Diputació de Barcelona fos objecte d’accions legals o fora sancionada econòmicament, l’usuari respondrà davant la institució, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions que puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

D’aquesta manera, l’usuari accepta indemnitzar, així com eximir, la Diputació de Barcelona, de qualsevol responsabilitat en què pugui incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per d’incompliment d’aquestes condicions d’ús o per l’ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

La Diputació de Barcelona, d’altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l’usuari.