Ordenació

Crida

~/ord-[field]/asc

~/ord-[field]/desc

Paràmetres

/ord-[field]/ascretorna els registres ordenats ascendentment agafant com a camp d'ordenació field.

/ord-[field]/desc: retorna els registres ordenats descendentment agafant com a camp d'ordenació field.

Es pot ordenar per més d'un camp, tot i que l'ordre marca la jerarquia. 

Exemples

https://do.diba.cat/api/tipus/municipi/ord-municipi_nom/desc

https://do.diba.cat/api/tipus/municipi/ord-municipi_nom/asc

https://do.diba.cat/api/tipus/municipi/ord-comarca_nom/desc/ord-municipi_nom/asc

Afegeix un nou comentari