Normativa reguladora

  • Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic.
  • Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.
  • Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007.
  • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.