Formats

JSON

És un estàndard obert que usa un llenguatge comprensible pels humans per transmetre objectes de dades amb la forma de parelles "Atribut - Valor". Actualment és el format d'ús més comú per la comunicació asíncrona entre navegador i servidor, generant una alternativa a XML. És el format per defecte de la API de dades obertes de la Diputació de Barcelona actualment.

XML

És un llenguatge que combina dades i etiquetes que les marquen i que contenen informació addicional sobre l'estructura del text o la seva presentació, també defineix un conjunt de regles per codificar les dades de manera comprensible tant per humans com per màquines.

CSV

De l'anglès comma-separated values, és un format que presenta les dades en text pla, on cada fila correspon a un registre i els camps de cada registre es separen per comes.

RDF

En aquest cas es segueix el format XML per presentar el format RDF, que aporta a través de tripletes (subjecte - predicat - objecte) informació semàntica comprensible per les màquines.


El portal també disposa d'altres formats:

HTML

És el lleguatge estàndard que s'utilitza per a generar pàgines i aplicacions web. Aquí en el portal s'utilitza per representar l'enllaç amb altres pàgines a través de la seva url.

KML

És un llenguatge de marques basat en XML que s'utilitza per representar dades geogràfiques en tres dimenions.

RSS

Basat en XML s'utilitza per compartir informació amb una freqüència d'actualització periòdica.

SHP

Es tracta d'un conjunt d'arxius que enmagatzemen digitalment, i a través d'un format vectorial, la localització d'elements geogràfics junt amb els seus atributs.

WMS

És un protocol o servei de consulta d'imatges georeferenciades de mapes que s'obté de la consulta a un servidor de mapes estructurat a partir de bases de dades SIG.

WPS

És un format per a documents de text que poden contenir també imatges i formatació de pàgines.

XLS

És un format utilitzat per generar taules i/o gràfics amb programes com Excel o Office Calc.