Dades enllaçades

Les dades enllaçades o linked data descriuen un mètode de publicació de dades estructurades perquè aquestes puguin ser interconnectades entre elles i resultin més útils.

Amb aquest propòsit, molts dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona s'han construït seguint la definició de Tim Berners-Lee sobre el linked data. Per poder realitzar un autèntic linked data i obtenir una classificació de cinc estrelles cal que els datasets compleixin els punts següents:

  • Les dades han de disposar d'un URI únic que les identifiqui unívocament.
  • Cal posar els recursos en línia (HTTP) per poder-los consultar i vincular.
  • Cal proporcionar dades útils amb estàndards com l'RDF.
  • Les dades han d'estar enllaçades amb altres dades utilitzant el correponent URI.

En el cas dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona trobaràs que la sortida RDF de les dades, per exemple, dels datasets de municipis o comarques defineixen explícitament un enllaç amb l'URI del mateix recurs de la DBPedia.


<rdf ...="" mlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Tiana"></rdf>

Exemple del dataset de municipis enllaçant la població de Tiana amb el recurs de Tiana de la DBPedia.

A més, per facilitar i explicitar els enllaços entre diferents conjunts de dades trobaràs un esquema gràfic en la descripció de cada dataset que representa la informació dels vincles existents entre els diferents datasets, no només a través de les seves URIs en els seus RDFs, sinó també marcant les relacions entre camps de sortides alternatives com el JSON. Això et facilitarà que puguis explotar aquestes relacions a través de l'API REST sense necessitat de llegir la informació de l'RDF.

Pots veure un bon exemple d'esquema de dades enllaçades al dataset d'Instal·lacions esportives, on l'esquema mostra com s'estableixen les relacions entre les instal·lacions esportives, els complexos esportius, la informació municipal, la comarca, l'àmbit temàtic i els recursos relacionats de la DBPedia, de manera que es poden vincular dades de sis datasets diferents i de fonts diverses com poden ser la Diputació de Barcelona o la DBPedia.

Exemple esquema linked data

També pots veure una representació global en un graf amb totes les relacions detectades pel sistema entre els diferents datasets de l'API.

Graf de relacions Linked Open Data