Conjunts de dades i recursos publicats

Conjunts de dades i recursos publicats

El portal de dades obertes de la Diputació posa a la disposició de tots els que vulgueu consultar-los i reutilitzar-los 47 de conjunts de dades que contenen, entre tots ells, 241 recursos. La informació de la majoria de datasets es pot veure amb visors de mapa, graella o calendari.

Les dades obertes s'agrupen en conjunts de dades, també anomenats datasets de la seva denominació en anglès. De cada dataset se'n poden oferir diversos recursos o distribucions.

Un conjunt de dades és un recull de diferents dades obertes d'un tema concret que pot contenir a dins diferents recursos o distribucions. Per exemple, les biblioteques municipals o els parcs naturals. És a dir que al portal publiquem conjunts de dades que, a dins, poden incloure diferents recursos.

Un recurs és una distribució de les dades en un format determinat o en diverses llengües, però amb el mateix significat i la mateixa estructura (tenen els mateixos camps). Per exemple, el conjunt de dades de les biblioteques municipals conté a dins distribucions en diferents formats (JSON, RDF, XML i CSV). 

Consulteu els 47 datasets disponibles al portal i, si no els trobeu, demaneu-nos altres conjunts de dades relatius als serveis de la Diputació de Barcelona!