Es publica un nou web per visualitzar l'afluència als mercats municipals

El web https://dadesmercatsdiba.cat permet consultar l’afluència als 92 mercats municipals que hi ha a la província de Barcelona segons mida del municipi, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població o preu del lloguer. Facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, amb l'objectiu d'ajudar a distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.

Les dades d’afluència de persones s'extreuen de forma automatitzada de la plataforma Google Maps. Aquesta aplicació recull les dades de l’històric d’ubicacions de les persones que en són usuàries, les quals han donat el seu permís. Google Maps mostra aquestes dades a l’apartat d’horaris populars, basant-se en la quantitat de dispositius mòbils que es concentren en un indicador geogràfic. La informació sobre l'afluència es combina amb dades de població de l'IDESCAT, els indicadors socioeconòmics Hermes de la Diputació de Barcelona i dades dels ens locals de Catalunya per crear els gràfics i visualitzacions.

L’eina està dirigida, bàsicament, a ens públics o privats amb interès a analitzar aquestes dades per a la presa de decisions, però és oberta a tothom. El web https://dadesmercatsdiba.cat està impulsat per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data.