Les candidatures electorals, en format obert i reutilitzable

S’ha publicat un conjunt de dades nou que conté les candidatures electorals dels municipis de la demarcació. Es tracta d’informació detallada de les candidatures de cada municipi que es presenten a les eleccions municipals del proper 28 de maig: noms i cognoms dels candidats i candidates de cada partit, federació, coalició o agrupació amb la denominació i sigles corresponents, de cadascuna de les circumscripcions electorals, així com l’ordre de col·locació en les llistes, i la seva condició de suplent i/o independent quan correspon. El nou conjunt de dades inclou, a més, les dades de les eleccions municipals celebrades el 2019 i 2015.

Aquesta informació prové de la publicació al BOPB dels anuncis tramitats per les juntes electorals de zona, en virtut de l’article 47.5 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG) i es pot consultar en format gràfic a l’apartat Eleccions municipals 2023 del web del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les dades sobre les candidatures de les eleccions municipals es publiquen en format obert, estructurat i estàndard per promoure’n la reutilització i aprofitament. D’aquesta manera, la ciutadania, les empreses i altres professionals podran recuperar-les i tractar-les per realitzar comparatives, analitzar tendències o desenvolupar altres productes i serveis. Les dades estan disponibles en formats JSON, XML, CSV i RDF. També es poden consultar en una taula de dades filtrable per tots els camps. 

El portal de dades obertes és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les generant valor social i econòmic.