Visor de linked data

Les dades enllaçades o linked data descriuen un mètode de publicació de dades estructurades perquè aquestes puguin ser interconnectades entre elles i resultin més útils.

Amb aquest propòsit, molts dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona s'han construït seguint la definició de Tim Berners-Lee sobre el linked data

En el cas dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona trobaràs que la sortida RDF de les dades, per exemple, dels datasets de municipis o comarques defineixen explícitament un enllaç amb l'URI del mateix recurs de la DBPedia.

A més, per facilitar i explicitar els enllaços entre diferents conjunts de dades trobaràs un esquema gràfic en la descripció de cada dataset que representa la informació dels vincles existents entre els diferents datasets

També pots veure una representació global en un graf amb totes les relacions detectades pel sistema entre els diferents datasets de l'API.