Sector públic

En aquest subapartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona

El sector públic de la corporació està distribuït en tres nivells, en funció de la seva relació amb la corporació i que responen als criteris següents:

(1) Primer nivell: organismes dependents, el que implica que la presidència recau en un membre electe de la Diputació i que les funcions de secretaria i d'intervenció són assumides també per la Diputació.

(2) Segon nivell: organismes que, a diferència dels anteriors, no són dependents exclusivament de la corporació, sinó vinculats amb ella conjuntament amb altres entitats que en formen part, si bé la presidència, la secretaria i la intervenció recauen en la Diputació de Barcelona.

(3) Tercer nivell: organismes on la participació de la Diputació de Barcelona és de caire exclusivament econòmic-pressupostari.