Drets i obligacions en relació a les dades alliberades

En tractar-se, en essència, de reutilitzar la informació generada per una administració pública, la plataforma de dades obertes de la Diputació de Barcelona:

  • No posarà cap restricció en ús de la informació que inclogui.
  • No requerirà cap procediment previ per a la reutilització de la informació que contingui.
  • No generarà cap dret exclusiu d’utilització en favor de tercers —a excepció que aquests drets siguin necessaris per a la prestació d’un servei públic.
  • No aplicarà cap taxa o preu públic pel que fa al subministrament de documents per a la seva reutilització.

Tot això, en el benentès que la reutilització se sotmeti a les condicions generals de reutilització següents:

  • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
  • Que es citi la font.
  • Que es mencioni la data de l’última actualització.
  • Que no s’indiqui, insinuï o suggereixi, que el titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es porta a terme —excepte si és així.
  • Que es conservin sense alterar ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si es dóna el cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

La informació posada a disposició s’actualitzarà en un temps raonable, que serà indicat per a cada cas en concret, per permetre l’ús adequat de la informació, amb una freqüència anàloga amb aquella en què s’actualitza aquella informació internament, així com la seva disponibilitat, inclosa la temporal, qualitat i integritat d’acord amb el marc normatiu aplicable que resulti de cada cas.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota la seva pròpia responsabilitat i risc; per tant, ells, en forma exclusiva, hauran de respondre davant de tercers pels danys i/o perjudicis que puguin derivar-se’n.

La Diputació de Barcelona no serà responsable de l’ús que es faci de la seva informació per part dels agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys, perjudicis o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

La Diputació de Barcelona no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni tampoc assumeix responsabilitat per qualsevol error o omissió que aquests continguin.

L’agent reutilitzador es trobarà sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst a l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta carta de serveis, en relació al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona o dels serveis i/o activitats derivades del seu ús que es puguin desenvolupar, serà d’aplicació la legislació vigent a Catalunya, a la qual es someten expressament les parts i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.