Obrim la cartografia dels hàbitats terrestres

S'ha publicat un nou conjunt de dades amb els hàbitats terrestres. Es tracta d'un mapa que localitza i identifica més de 400 hàbitats CORINE, 70 hàbitats d’interès comunitari i 65.000 polígons presents a tota la província de Barcelona i de la part de la de Girona que pertany al Parc Natural del Montseny. La classificació CORINE agrupa els hàbitats en grups de característiques similars. Els grups principals són: ambients litorals i salins; aigües continentals; vegetació arbustiva i herbàcia; boscos, molleres i aiguamolls; roques, tarteres i glaceres; terres agrícoles i àrees antròpiques, i àrees talades o cremades. A Catalunya s'ha utilitzat la classificació CORINE per identificar tots els hàbitats existents, tant els naturals, com els seminaturals i els artificialitzats.

La cartografia ha estat elaborada a escala 1:25.000, seguint les especificacions tècniques establertes per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i millorant amb escreix les característiques dels mapes anteriors. 

La informació publicada consta de dues capes vectorials: una de polígons i una de punts. Els hàbitats CORINE amb una superfície superior a 15.000 m2 s’han representat amb un polígon. Els hàbitats amb una superfície inferior s’han representat amb un punt. En tos dos casos, la base de dades associada conté la codificació dels hàbitats CORINE, agrupacions jeràrquiques, el nom en català, castellà i anglès, la correspondència amb EUNIS i els hàbitats d’interès comunitari (indicant si és prioritari o no), així com informació relativa al valor de conservació. 

Aquest mapa ha estat promogut per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, coordinat amb la Generalitat de Catalunya, i ha estat executat per la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’experts botànics i ecòlegs, entre els anys 2019 i 2022. La seva publicació es relaciona directament amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15, vida d’ecosistemes terrestres. La informació de detall que aporta contribueix de manera significativa a protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat.