Notícies

Es publica un nou web per visualitzar l'afluència als mercats municipals

El web https://dadesmercatsdiba.cat permet consultar l’afluència als 92 mercats municipals que hi ha a la província de Barcelona segons mida del municipi, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població o preu del lloguer. Facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, amb l'objectiu d'ajudar a distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.

Visor de linked data

Les dades enllaçades o linked data descriuen un mètode de publicació de dades estructurades perquè aquestes puguin ser interconnectades entre elles i resultin més útils.

Amb aquest propòsit, molts dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona s'han construït seguint la definició de Tim Berners-Lee sobre el linked data

Consulta també

opendatadiba dades geogràfiques
opendatadiba hashtag to twitter